И още нещо за барокамера

Барокамерата е херметически затворено съоръжение, в което се създава повишено или понижено атмосферно налягане. Обикновените кислородни камери са достатъчно устойчиви за да издържат разликата между вътрешното и външно атмосферно налягане. В нея има манометър и помпа за нагнетяване на въздуха.

Кислородните камери са снабдени с всички необходими уреди за наблюдаване на пациента. В големите камери има възможност да влиза представител на персонала без да се нарушава режима на налягането.

Конструктивно се различават четири вида барокамери.

1. Камери за изследване влиянието върху организма на променливото атмосферно налягане при запазване нормалния състав на въздуха. В тези камери непрекъснато се вентилира атмосферния въздух, необходимото количество на който зависи от интензивността на газообмена в организма на изследвания и допустимите отклонения от нормалния състав на атмосферния въздух.

2. Камери за изследване влиянието на повишено или понижено налягане на различните газове (кислород, азот, хелий) при различно атмосферно налягане. В такава камера не само се поддържа необходимото налягане, но се изменя състава на инхалирания въздух.

3. Камери за създаване на бързо променящо се атмосферно налягане. Повишеното или понижено барометрично налягане в тях може да се създава с различна скорост, под контрола на специални прибори.

4. Барокамери за изследване влиянието на различни фактори под въздействието на повишено или понижено налягане. Оборудването им зависи от поставените задачи.

За изследване на слуха се създават звукоизолирани барокамери.

Камерите, оборудвани с устройства за регулиране на температурата в тях, се наричат термобарокамери. С тяхна помощ може да се изучава влиянието на температурата на въздуха при различна вентилация.

За изучаване на въпросите, свързани с водолазните работи и необходимостта от престоя във водна среда, се прилагат басейн-камери.

За всички видове камери са разработени специални изисквания за конструкции, оборудване, тестване и работа, гарантиращи безопасността на тяхното приложение.

Кислородните камери трябва да са достатъчно устойчиви за да издържат различното налягане, което се наблюдава при тяхната експлоатация.

Камерите намират широко приложение в медицината. Те се използват за провеждане на различни видове терапии при лечението на различни заболявания.

Известни са и камери-операционни. Те представляват херметически закрити помещения за провеждане на някои хирургически операции при зададено налягане и смес от газове.

Работата с барокамерите се регламентира със специални инструкции, технически материали и упътвания, определящи допустимия режим на работа и необходимите мерки за безопасност.

Leave a Reply