Предоговаряне на парични и ипотечни заеми – възможно ли е?

    Предоговарянето на ипотечен или паричен заем включва промяна на условията за кредит, използвани от банката досега. Ако правилата за лихвените проценти по кредита са се променили драстично на пазара, кандидатствайте във вашата банка за предоговаряне на условията. Може би това ще ви позволи да намалите кредитния си марж или да се възползвате от кредитните ваканции. Ако предоговаряте ипотеката или паричния си заем, остава рефинансиране, т.е. промяна на банката, в която имате финансовото си задължение.

   Банката отпуска задължения на клиента, а той се задължава да ги погаси в рамките на договорените вноски за главница и лихва. Споразумението отчита правата и задълженията на страните, т.е. заемодателя и кредитополучателя. Той посочва лихвения процент, размера на комисионната и други начислени такси.

   В хода на изплащането може да се окаже, че условията на финансовия пазар са се променили и банките предлагат много по-добри предложения. В този случай има ли шанс да предоговорите заема и да спечелите някои спестявания? Проверете в кои случаи можете да предоговаряте паричен заем или ипотечен заем.

Какво е предоговарянето на условията на договора за заем

   Под термина предоговаряне на заема трябва да разбирате опит за промяна на условията на задължението. Неговата цел е да промени условията, включени в договора за заем, по такъв начин, че да ги адаптира към съществуващите пазарни условия. Можете да предоговаряте договори за парични средства или автомобили и ипотечни заеми. Можете да кандидатствате за предоговаряне на условията на договора и банката може да го приеме или отхвърли. Всичко зависи от това как сте изплатили заема до момента и дали договорът предвижда възможност за промяна на отделни параметри на задължението.

   За да започнете предоговаряне на условията на договора за заем, трябва да кандидатствате за това във вашата банка. Трябва обаче да знаете, че някои договори не предвиждат тази възможност. В други банки може да е възможно предоговаряне, но само по ваше искане, изразено по подходящ начин. Банката може да се съгласи да промени условията на кредита, ако до момента сте погасили всичките си вноски навреме и не сте създали други проблеми.