Какво представлява финансовата ликвидност?

  Самият факт, че една компания е печеливша, не означава непременно, че тя е финансово стабилна. Обръщайки внимание само на този фактор, ние пропускаме други, които могат да показват сериозни проблеми във функционирането на предприятието. Рентабилността на компанията несъмнено е нещо, което трябва да се подчертае, но поне толкова важна е и финансовата ликвидност.

  Твърде ниската и твърде високата ликвидност могат да бъдат пагубни за предприятието. Затова определено си струва да разширите знанията си по тази тема. Но какво е финансовата ликвидност и защо е толкова важна? Как да го анализираме и управляваме и какъв е рискът да го загубим? На всички тези въпроси е отговорено по-долу.

  Финансовата ликвидност на предприятието, възприемайки най-простата дефиниция, е способността му да погасява своевременно краткосрочни задължения – тук говорим както за вноски по заеми, така и за задължения към изпълнители и за възможност за своевременно изплащане на заплати на служителите. Оптималната финансова ликвидност ви позволява да правите инвестиции (включително покупка на стоки и услуги), без да се страхувате от проблеми с погасяването на задълженията в срок. В допълнение, това ви позволява бързо и лесно да конвертирате активите на вашата компания в пари, ако възникне необходимост.

Анализ на финансовата ликвидност

   Анализът на финансовата ликвидност се състои в извършване на изчисления за определяне на финансовото състояние на предприятието. Струва си да се извършва сравнително често, особено ако има чести промени в доходите и разходите. Анализът на финансовата ликвидност може да се разглежда в следните аспекти:

 • Статистически.
 • Динамичен.

  Статистическият подход се отнася до финансовото състояние на компанията в даден, избран момент. На свой ред динамичният подход обхваща период от време, който сме задали (например последната година). За да се извърши надежден анализ на финансовата ликвидност, информацията, съдържаща се в:

 • Баланса.
 • Сметка за печалби и загуби.
 • Отчет за паричния поток, т.е. паричен поток.

  Статистически вземаме данните от баланса и отчета за приходите и разходите и в динамично изражение използваме отчета за паричните потоци и  коефициентите на финансова ликвидност.

Баланс

  Балансът представлява списък на активите и пасивите на дадено дружество, изготвен в даден момент. Активите се разделят на дълготрайни и текущи активи. Дълготрайните активи включват:

 • нематериални активи
 • дълготрайни материални активи
 • Дългосрочни вземания
 • дългосрочни инвестиции
 • Дългосрочни предплащания.

На свой ред текущите активи включват:

 • краткосрочни вземания
 • краткосрочни инвестиции
 • Краткосрочни предплащания.

Източник: creditolandia.net – онлайн кредити